โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเยี่ยมชมโครงการ

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. - 16:30 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม,นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีนางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษ,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง,ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และตัวแทนผู้รับจ้างของ กทพ. ให้การต้อนรับ และทางโครงการฯ ได้นำเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของทางโครงการฯให้ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ทราบพร้อมได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปฏิบัติในการทำงานต่อไป

   📣โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมช่วงระยะก่อสร้าง โดยมี นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ กทพ. เป็นประธาน ซึ่งมีผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ สผ. สภาวิศวกร กรุงเทพมหานคร ,ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก มจธ. , ผู้ให้บริการควบคุมงาน,ผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ,ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ/ค่ะ

   📣โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   📣โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนธันวาคม 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   📣โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   📣โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   📣โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 🚧ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามกฎข้อกำหนดของทางโครงการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยของ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 โดยมีนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่การทางพิเศษฯ,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และ ตัวแทนผู้รับจ้าง กทพ. ให้การต้อนรับ ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ให้กรมทางหลวงได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของโครงการร่วมกัน

   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 นายพรพรต สุริยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายสุวิชาณ สุระบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13, นายเกรียงไกร เดชไชยปราการ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ร่วมกับตัวแทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และ วิศวกรโครงการสัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 2 ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุมหมวดทางหลวงแสมดำ โดยทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้นำเสนอมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนนพระราม 2 ให้กรมทางหลวงได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

   วันที่ 8 สิงหาคม 2565 “โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1” นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และเจ้าหน้าที่ของทางโครงการฯ ได้มีการประชุมตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 และได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่หน้างานก่อสร้างโครงการ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง”

   โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม (Audit) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ บริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

   โครงการทางพิเศษสายพระราม3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 โดยมี นายอธิวัฒน์ บุญเจริญ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ 2 ฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ และเจ้าหน้าที่โครงการให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) เยี่ยมชมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสนาม โครงการฯ สัญญาที่ 1

   📢ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ค่ะ

   ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมติดตามตรวจสอบมาตรการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยประจำเดือน เมษายน 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ

   วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ทางโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 1 ได้จัดประชุมติดตามตรวจสอบมาตรการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย,ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่ หรือ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่ 084-356-6129


   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.