โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
 

เอกสารเผยแพร่

แผนการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม  


    เพื่อให้การดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1 เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด เพื่อการลด ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก การดำเนินโครงการจึงจำเป็นต้องจัดทำแผนเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างโครงการ   
Copyright © 2564. Developer By Neediss Co.Ltd.